გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ დეპარტამენტებში: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი: პროფესორი – 1 ასოცირებული პროფესორი – 3 პათოლოგიის დეპარტამენტი: პროფესორი – 1 ასოცირებული პროფესორი – 2 კლინიკურ დისციპლინათა დეპარტამენტი: პროფესორი – 2 ასოცირებული პროფესორი – 5 მენეჯმენტის დეპარტამენტი: პროფესორი – 1 ასოცირებული პროფესორი – 5 მორფოლოგიის …

მაგისტრანტობის მსურველთა საყურადღებოდ!

უნივერსიტეტი აცხადებს რეგისტრაციას 2015 – 2016 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე: კვალიფიკაცია – ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი პროგრამა – ჯანდაცვის მენეჯმენტი კვალიფიკაცია – ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის მაგისტრი პროგრამა – ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა: განცხადება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, დანართით. (ნოტარიული წესით დამოწმებული) მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი ფოტოსურათი – 2 (3/4) ვაჟებისათვის – …

სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2015 წლის 4 ივნისს ჩატარდება სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „სტომატოლოგიისა და ჯანდაცვის მიღწევები და სიახლეები“.

შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. შიდა მობილობის ვადები: ა) დოკუმენტების მიღება – 21 იანვრიდან 27 იანვრის ჩათვლით; ბ) კრედიტების აღიარება – 28 იანვარი; გ) სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება – 29 იანვარი. 2. წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა: ა) განცხადება; ბ) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით); გ) პირადობის მოწმობის ასლი.

სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2014 წლის 18, 19 დეკემბერს ჩატარდება სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „სიახლეები და მიღწევები პრაქტიკულ მედიცინაში და მენეჯმენტში“.