ცხადდება კონკურსი

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს სიცოცხლის ბოლომდე სწავლების სამსახურის უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად.

II. კანდიდატის შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად:
1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.
2. ეტაპი – გასაუბრება

III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
2. ავტობიოგრაფია cv;
3. პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი.
4. უმაღლესი განათლების (დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხი) დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
5. ინგლისური ენის (B2 დონე) ფლობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი/ან შიდა ტესტირების შედეგი;
6. სამოტივაციო წერილი;

კანდიდატს უნდა გააჩნდეს:

• დისციპლინა
• გუნდური მუშაობის უნარი
• ორგანიზებულობა

IV. კანდიდატი შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

• სამუშაო გამოცდილება
• სამოტივაციო წერილი
• გასაუბრება

კომისიის წევრს აქვს უფლება თითო კრიტერიუმში კანდიდატს მიანიჭოს 1 ქულა.

V. კანდიდატის შერჩევა მოხდება კრიტერიუმების მიხედვით დაგროვებული ქულების შესაბამისად. მაქსიმალური ქულა 9. გამსვლელი ქულა 7.

VI. დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს მიმდინარე წლის 25 მაისიდან 28 მაისის ჩათვლით, ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 18 საათამდე.
VII. კანდიდატისათვის, რომელიც ვერ წარმოადგენს ინგლისური ენის (B2 დონე) ფლობის დამადასტურებელ სერთიფიკატს, ჩატარდეს ტესტირება ინგლისურ ენაში მიმდინარე წლის 29 მაისს.
VIII. გასაუბრება ჩატარდეს მიმდინარე წლის 30 მაისს, 11.00 საათზე.
IX. ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატის შერჩევა განხორციელდეს მიმდინარე წლის 01 ივნისს.

განცხადების ფორმა

ელ.ფოსტა: info@geomedi.edu.ge
ტელ.: 2 75 25 20, მობ.: 599 17 95 72

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail