2019-2020 ს/წ გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

I. შიდა მობილობის ვადები:
ა) დოკუმენტების მიღება – 20 თებერვლიდან 27 თებერვლის ჩათვლით;
ბ) კრედიტების აღიარება – 28 თებერვალი;
გ) სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება – 02 მარტი.

II. წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:
ა) განცხადება;
ბ) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით);
გ) პირადობის მოწმობის ასლი.
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შესაბამის დეკანატს.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail